Author: Otavio Freire CTO & President, SafeGuard Cyber